Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Aluguer » Programa de axuda ao alugamento de vivendas » Presentación
Aluguer
Programa de axuda ao alugamento de vivendas

Presentación

PROGRAMA DE AXUDAS AO ALUGAMENTO DE VIVENDAS DO PLAN ESTATAL DE VIVENDA 2018-2021

Este programa consiste en dúas liñas de axudas co obxecto de facilitar o desfrute dunha vivenda en réxime de alugamento a sectores de poboación con escasos medios económicos.

 

LIÑAS DE AXUDAS E CONTÍA

As persoas beneficiarias deste programa poderán acceder ás seguintes liñas de axudas:

 • Liña A. Axuda ao alugamento de vivenda, cuxa finalidade é facilitar o desfrute dunha vivenda, en réxime de alugamento, a sectores de poboación con escasos medios económicos. A contía da axuda determinarase en función da renda mensual do alugamento e da idade da persoa solicitante:
  • Para persoas entre 18 e 64 anos: 40% da renda mensual de alugamento.
  • Para persoas de 65 ou máis anos: 50% da renda mensual de alugamento.
 • Liña B. Axuda á mocidade para o alugamento de vivenda habitual e permanente, cuxa finalidade é facilitar o acceso ao desfrute dunha vivenda digna e adecuada, en réxime de alugamento, a persoas con escasos medios económicos que non teñan cumpridos os 35 anos na data de presentación da solicitude.
  • Contía da axuda: 50% da renda mensual de alugamento da vivenda

 

IMPORTES MÁXIMOS DA RENDA DAS VIVENDAS

  A renda mensual da vivenda non pode superar os seguintes importes, dependendo do concello no que estea situada:  

 
Zona Territorial
Importe da renda mensual de alugamento
Só no caso de
familias
numerosas ou
necesidade
dunha vivenda
adaptada
 
Concellos
Prezo máximo superior
500€
600€
A Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense e Pontevedra.
Zona territorial 1
400€
480€
Ames, Ares, Arteixo, As Pontes de García Rodríguez, Betanzos, Boiro, Cambre, Carballo, Cee, Cedeira, Culleredo, Fene, Ferrol, Melide, Mugardos, Narón, Neda, Noia, Oleiros, Ordes, Oroso, Padrón, Pontedeume, Ribeira, Sada e Teo.
 
Burela, Cervo, Chantada, Foz, Lugo, Monforte de Lemos, Ribadeo, Sarria, Vilalba, e Viveiro.
 
Allariz, A Rúa, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Celanova, Ribadavia, Verín e Xinzo de Limia.
 
A Estrada, A Illa de Arousa, Baiona, Bueu, Cambados, Cangas, Gondomar, Lalín, Marín, Moaña, Mos, Nigrán, O Grove, O Porriño, Poio, Ponteareas, Pontecesures, Redondela, Sanxenxo, Tui, Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa.
Zona territorial 2
300€
360€
O resto de concellos de Galicia

 

 

ASPECTOS A TER EN CONTA PARA REALIZAR A SOLICITUDE

 • No momento de realizar a súa solicitude a persoa interesada deberá optar por unha das dúas liñas de axuda. No caso de que a persoa solicitante seleccione as dúas liñas no formulario de solicitude, a axuda tramitarase pola Liña A.
 • Só se admitirá unha única solicitude por cada unidade de convivencia. No caso de presentar máis dunha solicitude só se tramitará a primeira das presentadas, téndose por inadmitidas todas as demais.
 • No caso de contratos de alugamento asinados por máis dunha persoa da unidade de convivencia, só se poderá conceder unha única axuda polo dito contrato.

 

REQUISITOS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS

 1. Requisitos específicos Liña A, axuda ao alugamento de vivenda:

 • Persoas físicas maiores de idade que na data de presentación da solicitude sexan titulares, en condición de persoa arrendataria, dun contrato de alugamento de vivenda, con mención expresa da súa referencia catastral, formalizado nos termos da Lei 29/1994, do 24 de novembro, de arrendamentos urbanos.

2. Requisitos específicos da Liña B. Axuda á mocidade para o alugamento de vivenda habitual e permanente.

 • Ser titular ou estar en condicións de subscribir, en condición de persoa arrendataria, un contrato de alugamento de vivenda, con mención expresa da súa referencia catastral, formalizado nos termos da Lei 29/1994, do 24 de novembro, de arrendamentos urbanos.
 • Ter menos de 35 anos na data de presentación da solicitude desta axuda.

3. Requisitos comúns ás dúas liñas de axudas.

 • A persoa beneficiaria deberá posuír a nacionalidade española; no caso de persoas estranxeiras deberán ter a residencia legal en España.
 • Os ingresos da unidade de convivencia deben estar comprendidos no intervalo de 0,7 e 2,5 veces o IPREM 1, agás familias numerosas ou unidades de convivencia con persoas con discapacidade, cuxo límite máximo será de 4 ou 5 veces o IPREM dependendo das circunstancias.

 

A) Requisito de ingresos da unidade de convivencia, agás casos especificados nas columnas B) e C)
B) Familia numerosa de categoría XERAL ou persoas con discapacidade (distinta da sinalada na columna C):
C) Familia numerosa de categoría ESPECIAL ou persoas con algún dos seguintes tipos de discapacidade 2
Ingresos mínimos:
0,7 veces IPREM
Ingresos máximos:
2,5 veces IPREM
Ingresos mínimos:
0,7 veces IPREM
Ingresos
máximos:
4 veces IPREM
Ingresos mínimos:
0,7 veces IPREM
Ingresos
máximos:
5 veces IPREM
5.263,71€
18.798,97€
5.263,71€
30.078,36€
5.263,71€
37.597,95€

 

 • Que a vivenda arrendada constitúa ou vaia constituír a residencia habitual e permanente da persoa beneficiaria durante todo o período polo que se conceda a axuda, o que se acreditará cun certificado de empadroamento, no que consten, na data da solicitude, as persoas que teñen o seu domicilio habitual na vivenda obxecto do contrato de alugamento.
 • A persoa solicitante e as demais persoas integrantes da unidade de convivencia deben estar ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social e non ter pendente ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

(1) IPREM 2017 anual (14 pagas): 7.519,59€

(2) Tipos de discapacidade para ter en conta como ingresos máximos da unidade de convivencia 5 veces IPREM:

a) Parálise cerebral, enfermidade mental, discapacidade intelectual ou discapacidade do desenvolvemento, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33%.

b) Discapacidade física ou sensorial, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 65%

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SOLICITAR A AXUDA

1. Documentación común a ambas liñas de axudas:

 • Anexo I , de solicitude.

 • Anexo II , de declaración responsable dos membros que compoñen a unidade de convivencia da persoa solicitante e autorización para solicitar por vía telemática as acreditacións relativas a identidade, residencia, datos catastrais e de titularidade de bens inmobles, ingresos, débedas e discapacidade.

 • No caso de non estar obrigados a presentar a declaración do IRPF, anexo V , de declaración responsable da persoa solicitante e das persoas membros da unidade de convivencia, acompañada da seguinte documentación:

- Certificado de retribucións e retencións da empresa ou empresas nas cales estivese de alta no devandito exercicio.

- Certificado de pensións ou prestacións periódicas emitido polo correspondente organismo oficial, no caso de non ser outorgadas polo INSS.

- Certificados das entidades bancarias de rendementos do capital mobiliario.

 • No caso das persoas separadas ou divorciadas , convenio regulador de nulidade, separación ou divorcio, ou sentenza que acredite que a persoa solicitante non ten o uso da vivenda familiar, así como a documentación acreditativa de estar ao día no pagamento das pensións alimenticias e compensatorias, de ser o caso.

 • De ser o caso, documentación acreditativa de pertencer a un dos sectores preferentes

2 . Documentación específic a da Liña A, axuda ao alugamento de vivenda:

 • Contrato de alugamento da vivenda , con mención expresa da súa referencia catastral, formalizado nos termos da Lei 29/1994, do 24 de novembro, de arrendamentos urbanos.
 • Xustificante de empadroamento conxunto (emitido dentro dos 6 meses anteriores á data de presentación da solicitude) de todas as persoas membros da unidade de convivencia.
 • Anexo III, de compromiso de someterse ás condicións das axudas ao alugamento desta orde con indicación do número de conta bancaria da persoa arrendataria e da arrendadora.

 • Anexo IV, de declaración da persoa arrendadora da vivenda obxecto do contrato de alugamento de que a persoa arrendataria non ten débedas por non pagamento das rendas nin por subministracións.

3. Documentación específica da Liña B, axuda á mocidade para o alugamento de vivenda habitual e permanente.

3.1. Non teño contrato no momento de presentación da solicitude.

 • D eberán indicar no anexo I en cal das zonas territoriais referidas no artigo 6 de convocatoria se localizará a vivenda que se vaia alugar. No prazo de dous (2) meses, contados dende a notificación da resolución de concesión, deberán presentar o contrato de alugamento nun concello da categoría referida, xunto co certificado de empadroamento, anexo III e anexo IV.

3.2. Teño contrato no momento de presentación da solicitude.

 • Contrato de alugamento da vivenda, con mención expresa da súa referencia catastral, formalizado nos termos da Lei 29/1994, do 24 de novembro, de arrendamentos urbanos.
 • Xustificante de empadroamento conxunto (emitido dentro dos 6 meses anteriores á data de presentación da solicitude) de todas as persoas membros da unidade de convivencia.
 • Anexo III, de compromiso de someterse ás condicións das axudas ao alugamento desta orde con indicación do número de conta bancaria da persoa arrendataria e da arrendadora.

 • Anexo IV, de declaración da persoa arrendadora da vivenda obxecto do contrato de alugamento de que a persoa arrendataria non ten débedas por non pagamento das rendas nin por subministracións.

 

DURACIÓN DA AXUDA

 • As axudas de ambas as dúas liñas concederanse por un prazo máximo de 3 anos.
 • Para poder desfrutar das anualidades do segundo e terceiro ano, deberá solicitarse a renovación anual, no prazo que se sinale na resolución de concesión da axuda inicial ou, no seu caso, da primeira renovación, debéndose achegar, para estes efectos, a documentación especificada no artigo 14.

 

EFECTOS ECONÓMICOS DAS AXUDAS

 1. Liña A, axuda ao alugamento de vivenda: a axuda terá carácter retroactivo nos seguintes termos:

- Naqueles casos nos que se dispoña dun contrato con efectos económicos anteriores ao 1 de xaneiro de 2018, a axuda terá efectos dende o 1 de xaneiro de 2018.

- Para os contratos asinados con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2018 e, en todo caso, con anterioridade á data de presentación da solicitude: a axuda terá efectos dende a data dos efectos económicos do contrato.

2. Liña B, axuda á mocidade para o alugamento de vivenda habitual e permanente, a axuda terá carácter retroactivo á data que corresponda en atención aos seguintes criterios:

- Naqueles casos nos que se presente un contrato con efectos económicos anteriores ao 1 de xaneiro de 2018, a axuda terá efectos dende o 1 de xaneiro de 2018.

- Para os contratos asinados con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2018 e antes da data de presentación da solicitude, a axuda terá efectos dende a data dos efectos económicos do contrato.

- Naqueles casos nos que coa solicitude non se presente o contrato, a resolución de concesión quedará condicionada a que dentro dos dous (2) meses, contados dende a data de notificación da resolución de concesión se achegue o citado contrato, así como o certificado de empadroamento. No caso de presentar esta documentación a axuda aboarase dende a data dos efectos económicos do contrato.

Se o contrato que se presente fora de data anterior ao da solicitude, a data de alta na vivenda das persoas que integran a unidade de convivencia que consten no certificado de empadroamento deberá ser igual ou anterior á do día de presentación da solicitude.

 

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

As persoas interesadas deberán dirixir a súa solicitude á área provincial do IGVS onde estea situada a vivenda ou presentala a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto dende o venres 29 de xuño ao luns 30 de xullo.

 

Plan Vivenda 2018-2021

O Plan de vivenda 2018-2021 ten como obxectivos prioritarios o fomento do alugamento e o fomento da rehabilitación e da rexeneración e renovación urbanas.