Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Aluguer » Programa de axuda ao alugamento de vivendas » Presentación

Presentación

PROGRAMA DE AXUDAS AO ALUGAMENTO DE VIVENDAS DO PLAN ESTATAL DE VIVENDA 2018-2021

Este programa consiste en dúas liñas de axudas co obxecto de facilitar o desfrute dunha vivenda en réxime de alugamento a sectores de poboación con escasos medios económicos.

 

LIÑAS DE AXUDAS E CONTÍA

As persoas beneficiarias deste programa poderán acceder ás seguintes liñas de axudas:

 • Liña A. Axuda ao alugamento de vivenda, cuxa finalidade é facilitar o desfrute dunha vivenda, en réxime de alugamento, a sectores de poboación con escasos medios económicos. A contía da axuda determinarase en función da renda mensual do alugamento e da idade da persoa solicitante:
  • Para persoas entre 18 e 64 anos: 40% da renda mensual de alugamento.
  • Para persoas de 65 ou máis anos: 50% da renda mensual de alugamento.
 • Liña B. Axuda á mocidade para o alugamento de vivenda habitual e permanente, cuxa finalidade é facilitar o acceso ao desfrute dunha vivenda digna e adecuada, en réxime de alugamento, a persoas con escasos medios económicos que non teñan cumpridos os 35 anos na data de presentación da solicitude.
  • Contía da axuda: 50% da renda mensual de alugamento da vivenda

 

REQUISITOS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS

 1. Requisitos específicos Liña A, axuda ao alugamento de vivenda:

 • Persoas físicas maiores de idade que na data de presentación da solicitude sexan titulares, en condición de persoa arrendataria, dun contrato de alugamento de vivenda, con mención expresa da súa referencia catastral, formalizado nos termos da Lei 29/1994, do 24 de novembro, de arrendamentos urbanos.

2. Requisitos específicos da Liña B. Axuda á mocidade para o alugamento de vivenda habitual e permanente.

 • Ser titular ou estar en condicións de subscribir, en condición de persoa arrendataria, un contrato de alugamento de vivenda, con mención expresa da súa referencia catastral, formalizado nos termos da Lei 29/1994, do 24 de novembro, de arrendamentos urbanos.
 • Ter menos de 35 anos na data de presentación da solicitude desta axuda.

3. Requisitos comúns ás dúas liñas de axudas.

 • A persoa beneficiaria deberá posuír a nacionalidade española; no caso de persoas estranxeiras deberán ter a residencia legal en España.
 • Os ingresos da unidade de convivencia deben estar comprendidos no intervalo de 0,7 e 2,5 veces o IPREM 1, agás familias numerosas ou unidades de convivencia con persoas con discapacidade, cuxo límite máximo será de 4 ou 5 veces o IPREM dependendo das circunstancias.

 

A) Requisito de ingresos da unidade de convivencia, agás casos especificados nas columnas B) e C)
B) Familia numerosa de categoría XERAL ou persoas con discapacidade (distinta da sinalada na columna C):
C) Familia numerosa de categoría ESPECIAL ou persoas con algún dos seguintes tipos de discapacidade 2
Ingresos mínimos:
0,7 veces IPREM
Ingresos máximos:
2,5 veces IPREM
Ingresos mínimos:
0,7 veces IPREM
Ingresos
máximos:
4 veces IPREM
Ingresos mínimos:
0,7 veces IPREM
Ingresos
máximos:
5 veces IPREM
5.263,71€
18.798,97€
5.263,71€
30.078,36€
5.263,71€
37.597,95€

 

 • Que a vivenda arrendada constitúa ou vaia constituír a residencia habitual e permanente da persoa beneficiaria durante todo o período polo que se conceda a axuda, o que se acreditará cun certificado de empadroamento, no que consten, na data da solicitude, as persoas que teñen o seu domicilio habitual na vivenda obxecto do contrato de alugamento.
 • A persoa solicitante e as demais persoas integrantes da unidade de convivencia deben estar ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social e non ter pendente ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

(1) IPREM 2017 anual (14 pagas): 7.519,59€

(2) Tipos de discapacidade para ter en conta como ingresos máximos da unidade de convivencia 5 veces IPREM:

a) Parálise cerebral, enfermidade mental, discapacidade intelectual ou discapacidade do desenvolvemento, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33%.

b) Discapacidade física ou sensorial, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 65%

 

DURACIÓN DA AXUDA

 • As axudas de ambas as dúas liñas concederanse por un prazo máximo de 3 anos.
 • Para poder desfrutar das anualidades do segundo e terceiro ano, deberá solicitarse a renovación anual, no prazo que se sinale na resolución de concesión da axuda inicial ou, no seu caso, da primeira renovación, debéndose achegar, para estes efectos, a documentación especificada no artigo 14.

 

Plan Vivenda 2018-2021

O Plan de vivenda 2018-2021 ten como obxectivos prioritarios o fomento do alugamento e o fomento da rehabilitación e da rexeneración e renovación urbanas.