Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Rehabilitación » Presentación

AXUDAS PARA REHABILITACIÓN DE VIVENDAS E EDIFICIOS DE VIVENDAS

Este programa de axudas está previsto no Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o Plan estatal de vivenda 2018-2021, e ten por obxecto financiar actuacións de rehabilitación de edificios e/ou vivendas ao abeiro do Programa de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do Plan 2018-2021.

Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias das axudas deste programa para esta convocatoria:
a) As persoas físicas, xa sexan propietarias de vivendas unifamiliares, de edificios de tipoloxía residencial colectiva e das vivendas situadas nestes edificios.
b) As comunidades de persoas propietarias, así como as agrupacións de comunidades de persoas propietarias, constituídas conforme o disposto no artigo 5 da Lei 49/1960, do 21 de xullo, de propiedade horizontal.
c) As agrupacións de persoas propietarias, ás cales lles será de aplicación o previsto no artigo 8.3 da Lei 9/2007, do 13 de xullo.
d) As persoas físicas inquilinas dunha vivenda que asuman, en virtude dun acordo coa persoa arrendadora, o custo das actuacións de rehabilitación que correspondan, a cambio do pagamento da renda.

Requisitos das actuacións:

• As actuacións subvencionables só poden realizarse en vivendas unifamiliares, en edificios de tipoloxía residencial colectiva ou nas vivendas situadas nestes edificios. Un edificio de tipoloxía residencial colectiva é o edificio composto por máis dunha vivenda, cuxo uso predominante sexa o residencial e onde cada vivenda conte coa correspondente referencia catastral.

• Os edificios ou vivendas deben estar finalizados antes do 01/01/1996.

• No caso de vivendas unifamiliares ou nas vivendas situadas en edificios de tipoloxía residencial colectiva, estas deben constituír o domicilio habitual e permanente á data da solicitude, da persoa propietaria, ou, de ser o caso, da persoa inquilina ou moradora. Esta circunstancia acreditarase co correspondente certificado de empadroamento.

• No caso de edificios de tipoloxía residencial colectiva:
- Polo menos o 70% de superficie sobre rasante debe ter uso residencial (excluída planta baixa e inferiores).
- Polo menos o 50% das vivendas do edificio deben constituír o domicilio habitual á data da solicitude, das persoas propietarias, ou, de ser o caso, das persoas inquilinas ou moradoras.

Actuacións subvencionables

Consideraranse actuacións subvencionables para o fomento da conservación as seguintes actuacións:

 • As relativas ao estado de conservación da cimentación, da estrutura e das instalación.
 • As relativas ao estado de conservación de cubertas, azoteas, fachadas e medianeiras, incluídos procesos de desamiantado.
 • As relativas á adecuación interior da vivenda unifamiliar, agrupada en fila ou en edificio de tipoloxía residencial colectiva, ás condicións mínimas de funcionalidade, habitabilidade, seguridade e hixiene legalmente exixidas.

Consideraranse subvencionables, para a mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade, as seguintes actuacións:

 • A instalación de ascensores, salvaescaleiras, ramplas ou outros dispositivos de accesibilidade, incluídos os adaptados ás necesidades de persoas con discapacidade sensorial ou intelectual, así como a súa adaptación, unha vez instalados, á normativa sectorial correspondente.
 • A instalación ou dotación de produtos de apoio, tales como guindastres ou artefactos análogos, que permitan o acceso e uso por parte das persoas con discapacidade a elementos comúns do edificio, de ser o caso, tales como xardíns, zonas deportivas, piscinas e outros similares.
 • A instalación de elementos de información ou de aviso, tales como sinais luminosos ou sonoros, que permitan a orientación no uso de escaleiras, ascensores e do interior das vivendas.
 • A instalación de elementos ou dispositivos electrónicos de comunicación entre as vivendas e o exterior, tales como vídeo porteiros e análogos.
 • A instalación domótica e doutros avances tecnolóxicos para favorecer a autonomía persoal de persoas maiores ou con discapacidade.
 • Calquera intervención que facilite a accesibilidade universal nos espazos do interior das vivendas unifamiliares ou en edificios de tipoloxía residencial colectiva, así como nas súas vías de evacuación. Inclúense obras dirixidas á ampliación de espazos de circulación dentro da vivenda que cumpran coas condicións do CTE no referido á vivenda accesible, así como para mellorar as condicións de accesibilidade en baños e cociñas.
 • Calquera intervención que mellore o cumprimento dos parámetros establecidos no documento básico do CTE, de seguridade de utilización e accesibilidade (DB-SUA).

Contía das axudas

O límite máximo por porcentaxe da inversión correspondente á vivenda é:

40% da inversión en cada vivenda
75% da inversión en cada vivenda, sempre que resulten acreditados ingresos na unidade de convivencia da persoa propietaria ou inquilina, promotora da actuación e residente na vivenda e estes sexan inferiores a 3 veces o IPREM.
75% da inversión en cada vivenda, se na vivenda reside unha persoa con discapacidade ou maior de 65 anos e se realicen actuacións para a mellora da accesibilidade.

A contía das axudas terá os seguintes importes unitarios por vivenda: 

 

 

  LIÑA B

CONSERVACIÓN
 • 3.000 € por vivenda + 30 € m2/local comercial
SEGURIDADE DE UTILIZACIÓN E ACCESIBILIDADE (OU ACTUACIÓNS CONXUNTAS CON CONSERVACIÓN)
 • Xeral: 8.000 euros por vivenda + 80 € m 2/local
 • Persoa con discapacidade: 14.000 euros
 • Discapacidade intelectual igual ou superior a 33% ou física a 65%: 17.000 €

(*)Estas contías increméntanse en 1.000 euros por vivenda e 10 euros m2/local se o edificio é BIC.
(*)Se a persoa solicitante é menor de 35 anos e a vivenda está en concello de menos de 5000 habitantes, incrementaranse un 25% máis nas axudas unitarias.


Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes remata o 22 de abril de 2021, salvo que, con anterioridade, se esgotase o crédito orzamentario, o que será obxecto de publicación no DOG e na páxina web do IGVS mediante resolución ditada pola persoa titular da Dirección Xeral do IGVS

CONSULTA DO REXISTRO

O eServizo de consulta do Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida vaiche permitir acceder á información do teu expediente. Para empregalo só necesitas inserir o teu NIF e coñecer o número de expediente.