Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Realoxos » Lei 8/2012, de 29 de xuño, de Vivenda de Galicia

Realoxos

Lei 8/2012, de 29 de xuño, de Vivenda de Galicia

A Lei 8/2012, de 29 de xuño, de Vivenda de Galicia xa estableceu medidas para evitar os desafiuzamentos nas vivendas de promoción publica e permitir a dación en pago nas vivendas protexidas.

No eido da vivenda de promoción pública, o artigo 54 establece a posibilidade de aprazar ou fraccionar o pago das vivendas no caso de imposibilidade acreditada de pagamento por unha situación transitoria de precariedade económica. Así, durante estes anos non se produciu ningún desafiuzamento por falta de pago nas vivendas de promoción publica.

Polo que respecta ás vivendas de protección autonómica, o artigo 64.2 da Lei de Vivenda posibilita dación en pago destas vivendas ao permitir a adquisición das mesmas por parte de entidades financeiras, co fin de evitarlles maiores gastos aos propietarios, e coa obriga de que a entidade financeira destine a vivenda exclusivamente á finalidade e aos destinatarios que determine o réxime xurídico aplicable ás mesmas, conforme o previsto na súa cualificación como vivendas protexidas.

Ademais con carácter xeral:

A disposición adicional oitava da Lei de Vivenda establece que “O Goberno de Galicia procurará a adopción de medidas e mecanismos que sirvan para paliar os obstáculos que dificultan a permanencia ou o acceso a unha vivenda digna e adecuada, en particular para aqueles que por circunstancias sobrevidas alleas á súa vontade teñen extraordinarias dificultades para facerlles fronte aos créditos hipotecarios que gravan a súa vivenda habitual...”

AXUDÁMOSCHE A MERCAR UNHA VIVENDA

Consulta todas as iniciativas que o Instituto Galego de Vivenda e Solo pon á túa disposición para que podas mercar a túa primeira vivenda: axudas directas, rexistro de demandantes ou coñece o que queres comprar a través do libro do edificio.

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.