Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Compra » Poxas bens inmobles

Poxas bens inmobles

O artigo 2 da Lei 3/1988, do 27 de abril, de creación do Instituto Galego da Vivenda e Solo habilita a este para a venda do seu patrimonio.

De conformidade coa disposición adicional terceira da dita lei de creación no non previsto nela terase en conta o disposto na Lei 3/1985, do 12 de abril, do Patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ante a ausencia dunha regulación do alleamento dos bens non destinados ás funcións especificas do IGVS no Decreto 253/2007, do 13 de decembro, de réxime xurídico do solo e das edificacións promovidas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo, é aplicable a Lei 5/2011, de 30 de setembro,do Patrimonio de Galicia e a súa norma de execución, o Decreto 50/1989, do 9 de marzo.

O alleamento pódese realizar polo procedemento de poxa pública de acordo co artigo 76 da Lei do Patrimonio de Galicia e artigo 64 do Decreto 50/1989, do 9 de marzo, polo que se aproba o Regulamento do patrimonio da comunidade autónoma galega.

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.