Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Promoción » Promoción / Autopromoción » Promoción de vivenda protexida realizada por cooperativas

Promoción de vivenda protexida realizada por cooperativas

A PROMOCIÓN DE VIVENDA PROTEXIDA REALIZADA POR COOPERATIVAS

En virtude da disposición adicional primera do Decreto 18/2014, de 13 de febrero, polo que se determinan os aspectos básicos dos programas autonómicos de rehabilitación de vivendas e se dan directrices para o desenvolvemento do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia..

En canto non se produza o desenvolvemento da regulación das vivendas de protección autonómica da Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia, poderán cualificarse vivendas conforme o procedemento previsto no Decreto 402/2009, do 22 de outubro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión das previstas no Real decreto 2066/2008, do 12 de decembro, para o período 2009-2012. O procedemento e o réxime xurídico das vivendas será o previsto na Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia, e no seu defecto no citado Decreto 402/2009.

As resolucións de cualificación de vivendas protexidas non implicarán financiamento por estar rematada a vixencia do Plan estatal de vivenda e rehabilitación 2009-2012 e non estaren recollidas como actuacións financiables no Real decreto 233/2013, do 5 de abril. Os prezos máximos das vivendas protexidas serán os establecidos no antedito Decreto 402/2009.

PROCEDEMENTO

I) As cooperativas

II) Pasos para seguir

I) AS COOPERATIVAS DE VIVENDAS PROTEXIDAS

¿Que é unha cooperativa de vivendas?
É unha asociación de persoas que se xuntan para desenvolver un proxecto inmobiliario distribuíndo proporcionalmente os  gastos e os ingresos que produzan entre a totalidade dos socios, segundo se fixe nos estatutos que rexen a sociedade cooperativa e cuxo obxecto social é proporcionarlles vivendas ou locais aos seus propios socios.

¿Como funcionan as cooperativas de vivendas?


Os propios socios da cooperativa son os promotores das vivendas que lles serán adxudicadas a súa finalización.
As cooperativas adoitan designar unha entidade xestora qué é a encargada de realizar as xestións e os traballos necesarios para a construción das vivendas.
Antes de facerse socio dunha cooperativa debe comprobar:
- Que esté inscrita no Rexistro de Cooperativas.
- A copia dos estatutos, analizando os dereitos e deberes para facerse socio.
- A titularidade do solo, o proxecto e o seu coste.


Lexislación aplicable : Lei 5/ 1998 de 18 de decembro, de Cooperativas de Galicia.

Ir ao comezo

II) PASOS A SEGUIR


1º paso: Incorporación nunha Cooperativa de vivendas.


2º paso: A cooperativa, ten que solicitar a cualificación provisional das vivendas como protexidas mediante a presentación do modelo de solicitude que aparece na paxina web do Instituto galego da Vivenda e Solo (IGVS) (www.igvs.es), e achegar a documentación que nel se indica (pódese obter máis información no folleto “A promoción de vivendas protexidas”).


A cooperativa ten que presentar a relación de todos os seus socios, incluídos os de reserva.
Respecto deles indicará o seu nome e apelidos, o seu número de identificación fiscal e a documentación que permita comprobar que cumpren as condicións que se esixan para acceder á vivenda protexida.


Todos os socios que se admitan na cualificación provisional cumprirán os requisitos, os restantes quedarán fora. Para ditar esta cualificación polo menos deben cubrirse o 80% das vivendas.


Se a cooperativa non cubre o 100% das vivendas ten que solicitar socios ao Rexistro de Demandantes.


3º paso: Adxudicación da vivenda ao socio cooperativista.


Unha vez adxudicada a vivenda, ten que asinar o contrato correspondente e a xestora remitirallo ao IGVS para que extendan o visado.

 

Ir ao comezo

AXUDÁMOSCHE A MERCAR UNHA VIVENDA

Consulta todas as iniciativas que o Instituto Galego de Vivenda e Solo pon á túa disposición para que podas mercar a túa primeira vivenda: axudas directas, rexistro de demandantes ou coñece o que queres comprar a través do libro do edificio.