Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Axudamoste » Todas as axudas

Axuda

Convocatoria de axudas para a rehabilitación e renovación de calidade das vivendas e edificios, tanto no medio rural coma nos conxuntos históricos de Galicia

Tipo: Rehabilitación

Descrición:

Esta resolución ten por obxecto abrir a convocatoria no exercicio económico de 2010, nun procedemento de concorrencia non competitiva, das subvencións a fondo perdido para as persoas promotoras de actuacións de rehabilitación e renovación de calidade de vivendas no medio rural e conxuntos históricos de Galicia.

 


Requerimentos:

1.       De acordo co establecido no artigo 3 da Orde do 27 de maio de 2008, as vivendas e locais deberán estar en posesión da resolución de conformidade coas actuacións propostas para a obtención da cédula de rehabilitación de calidade.
2.       As devanditas actuacións deberán estar rematadas neste exercicio orzamentario, polo que o prazo de execución das obras que figure na citada resolución de conformidade non poderá ser superior ao 31 de decembro de 2010. Enténdese que tamén cumpren este requisito as vivendas que xa estean en posesión da cédula de rehabilitación de calidade.
3.       Os requisitos citados nos números anteriores acreditaranse coa presentación da resolución de conformidade ou da cédula de rehabilitación de calidade.

4.       No caso de solicitude de subvencións para vivendas situadas en ámbito rural, os ingresos familiares ponderados non poderán exceder 3,5 veces o indicador público de renda de efectos múltiples, de acordo co establecido no artigo 5 do Decreto 157/2006, do 7 de setembro.

  

Para os efectos anteriormente indicados, para a determinación dos ingresos familiares, de acordo co artigo 5 da Orde do 27 de maio de 2008, computaranse os ingresos da base impoñible xeral e do aforro, reguladas nos artigos 48 e 49 respectivamente, da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas físicas, correspondente á declaración ou declaracións presentadas por cada un dos membros da unidade familiar relativa ao período impositivo inmediatamente anterior, con prazo de presentación vencido, á solicitude da subvención.