Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Axudamoste » Alugar unha vivenda » Programa Aluga » É propietario » Documentación a presentar

Documentación a presentar polos propietarios/as de vivendas

A documentación a presentar polos propietarios/as de vivendas que desexen integrarse no Programa de Vivenda de Aluguer deben presentar xunto coa Solicitude de Incorporación os seguintes documentos:

 • Fotocopia compulsada do DNI.
   
 • Título de propiedade da vivenda debidamente compulsado.
   
 • Último recibo do IBI.  
   
 • No caso de que o solicitante actúe como apoderado, poder que o habilite debidamente compulsado.
   
 • No caso de que o solicitante sexa usufructuario, título que o acredite debidamente compulsado.   
   
 • No caso de que actúe como nú propietario, consentimento do usufructuario.

 

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.