Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Aluguer » Renda Básica de Emancipación

ALUGUER

Renda básica de emancipación

En virtude do Real Decreto-lei 20/2011, de 30 de decembro, de medidas urxentes en materia presupuestaria, tributaria e financiera para a corrección do déficit público (B.O.E 31-12-2011) a partires do 1 de xaneiro de 2012 non se admiten novas solicitudes de renda básica de emancipación .
 
O Real Decreto-lei 20/2012, de 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade presupuestaria e de fomento da competitividade (B.O.E 14-07-2012) establece que a partires do 15 de xullo de 2012:
  • non se poderán ditar resolución de concesión da renda básica de emancipación de solicitudes  pendentes presentadas con anterioridade ao 01/01/2012.
  • non se poderá reanudar o recoñecemento á renda básica de emancipación de resolucións previamente extinguidas por causas legalmente establecidas .

 

A Lei 4/2013 de 4 de xuño, de medidas de flexibilización e fomento do mercado do alugamento de vivendas (BOE núm. 134 do 5 de xuño de 2013) establece na disposición adicional segunda d) “ Las ayudas de Renta Básica de Emancipación reguladas en el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, que subsisten a la supresión realizada por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, y por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, se mantienen hasta que sean efectivas las nuevas líneas de ayudas, del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016”.

A Orde FOM/2252/2014, do 28 de novembro, pola que se determina a efectividade das liñas de axuda previstas no Real decreto 233/2013, do 5 de abril, polo que se regula o Plan Estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneraicón e renovación urbanas 2013-2016. (BOE núm. 292 do 3 de decembro de 2014) establece no seu artigo único 2 “ Respecto de cada beneficiario de las ayudas de renta básica de emancipación, y a los solos efectos previstos en el apartado d) de la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, se aplicará lo siguiente:

  1. La efectividad de las nuevas líneas de ayuda se producirá a la finalización del plazo por el cual tuviera reconocida la ayuda de renta básica de emancipación.
  2. Podrá solicitar las ayudas del <<Programa de ayuda al alquiler de vivienda>> recogido en el capítulo III del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. No obstante, desde que se resuelva favorablemente su solicitud perderá el derecho a la ayuda de renta básica de emancipación, de conformidad con el artículo 9.2 del Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica de emancipación de los jóvenes, modificado por el Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo”.

TRANSPARENCIA NA XESTIÓN

A transparencia é un dos obxectivos de xestión do Instituto Galego de Vivenda e Solo, de conformidade coa Lei 1/2016 de transparencia e bo goberno. Nesta sección atoparás as disposicións en trámite, os convenios e contratos, os concursos e pregos de contratación, as resolucións e adxudicacións ou a retribucións dos seus altos cargos.