Inicio

Xunta de Galicia

Realoxos

Programa de realoxo de afectados por execucións hipotecarias

 As condicións de adxudicación das vivendas de promoción pública serán as seguintes: 

  • ingresos inferiores a 1 vez o IPREM (aproximadamente 7.455,14 euros, supoñendo un único membro da unidade familiar) Poderán acceder ás vivendas en réxime de ocupación temporal (sen custe de alugueiro) por un prazo inicial dun ano renovable como máximo ata dous anos, sempre que se manteñan as circunstancias que xustifican a súa adxudicación. Estableceranse revisións anuais. 
  • Familias con ingresos entre 1 e 2,5 veces o IPREM (aproximadamente entre 7.455,14 e 18.712,40 euros, supoñendo un único membro da unidade familiar).
  • Accederán en réxime de aluguer mediante o pago das rendas establecidas no decreto 253/2007 do 13 de decembro, de réxime xurídico do solo e das edificacións promovidas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo. Estimación de renda mensual: de 80 a 150 euros.
  • En ambos casos os adxudicatarios deberán asumir os gastos de comunidade e os relativos a suministros á vivenda adxudicada.

VIVENDA PROMOCIÓN PÚBLICA

As Vivendas de Promoción Pública (VPP) son aquelas  promovidas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo  que, ademais, regula o seu financiamento e adxudicación a través dunha Xunta Cualificadora.